Nová sezóna se blíží !!!

1. Všeobecná ustanovení

1. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
2. Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. je její nedílnou součástí.
3. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce, popř. při registraci. V příloze této zprávy je přiložena kompletní objednávka.
4. V ceně za zboží není uvedeno dopravné a balné.
5. Informace o produktech nejsou závazné a provozovatel za informace neručí, přebírá je pouze od výrobce tak jak je dostane a připravuje je k nahlédnutí zákazníkovi, který si jejich pravost může ověřit u výrobce.
6. Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

2. Objednání zboží, uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
2. Prodávající může žádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, lze ji považovat za neplatnou.

3. Cena a placení

1. Nabídkové ceny uvedené na našem internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a poté i změnu ceny. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, případně zaplacena dobírkou při převzetí zboží kupujícím.
2. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
3. K ceně zboží je extra připočítána cena dopravy a balné, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že je cena dopravného v ceně zboží je toto zboží značeno symbolem doprava zdarma.

4. Dodací lhůta

1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
2. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 14 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání . V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

5. Dopravní podmínky, dopravné

• V případě, že je u jednoho ze zboží které kupujete obrázek "Doprava Zdarma" je doprava celé vaší objednávky zdarma. V případě, že takto zboží označeno není, je cena za dopravu určena typem zboží a jeho váhou. Pro zboží v tomto eshopu je při ceně objednávky nad 6000 Kč doprava zdarma. V případě, že obrázek u produktu není a cena objednávky nepřesahuje uvedenou cenu musíte uhradit dopravu za zásilku. Dopravu realizujeme Českou poštou, popř. PPL. Přesnou cenu zjistíte když si produkt vložíte do košíku. Košík Vám poté přesnou cenu vypočítá.

6. Po objednání

• Budete kontaktování emailem s podrobnými informacemi o termínu doručení.
• Dva dny, nejpozději den před doručením budete opětovně emailem informování o této skutečnosti a obdržíte číslo zásilky (v případě PPL) popř. číslo balíku (v případě České pošty). U společnosti PPL lze dohodnout individuelní místo a čas doručení, tato služba je zdarma.

7. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí.
2. V případě souhlasu kupujícího si firma vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží.

8. Záruka

1. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení se vztahuje na jiné zboží, než zboží denní spotřeby.
2. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 60 dnů ode dne jejího obdržení.
3. Jako spotřebitel má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zboží je povinen vrátit neporušené a v původním obalu. Kupující při odstoupení od smlouvy uhradí provozovateli manipulační poplatek za dopravu zboží k němu a náklady vzniklé touto dopravou v ceně dle aktuálního ceníku provozovatele.

9. Reklamace

1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
2. Spodní prádlo, kalhotky, tanga, punčochy a podobné intimní zboží nelze z hygienických důvodů vrátit.
3. Další možností je zakoupeného zboží prodávajícímu zaslal a předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy dodací list a záruční list. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou.
4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato.
5. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.
7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z nevhodného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
8. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením a použitím, které jsou v rozporu s běžným užíváním zboží. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
9. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
10. Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými na štítku nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

10. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Při trvalém smluvním vztahu má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.. Obchodní podmínky jsou platné od 15.prosince 2004, veškeré předchozí vydané podmínky se tímto ruší.


TOPlist

CZmenu.cz